Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Cin; Mâhiyeti ve Hakkındaki İstismarlar, Yanlış Kabuller

Cin


Cin; Mâhiyeti ve Hakkındaki
İstismarlar, Yanlış Kabuller:?Cin?, gözle görülmeyen canlı
varlık; ins (insan)in mukabili demektir. Kur'an'da bildirildiğine göre, cinler
de insanlar gibi ibâdet için yaratılmıştır (51/Zâriyât, 56). Bu yüzden cinler de
insanlar gibi mükelleftir, sorumludur. Müslüman olanları ve kâfirleri vardır.
Erkeği, dişisi, evlenmeleri ve çoğalmaları sözkonusudur. Her fânî gibi
ölümlüdürler, dumansız ateşten (ışın) yaratılmışlardır. Bu yüzden vücut yapıları
insanlardan farklıdır. İnsanlarla evlenmeleri, cinsleri ayrı olduğu için mümkün
değildir. İnsanların cinlerle evlenmeleriyle ilgili olarak kaydedilenler, eski
din ve kültürlerden geçen birtakım hurâfelerdir. İslâm hukuku böyle bir durumu
kabul etmez. Onlarla cinsel temas yapıp çocuk sahibi olmak mümkün değildir. Zinâ
yaparak hâmile kalıp doğum yapan bir kadına: ?bu çocuğun babası kimdir?? diye
sorulduğunda bu kadının, ?cindir? şeklinde cevap vermesi
kabul
edilecek bir husus değildir.

Bunun gibi, ?şurayı cinler soydu,
şu eşyamı aldılar, kızımı onlar kaçırdı? gibi iddiaların geçersizliği ortadadır.
Toplumumuzda, cinlerle evli olduğunu söyleyenler ya şarlatandır, ya da ruhsal
açıdan rahatsız kimselerdir, tedaviye ihtiyaçları vardır. Cinlerin kâfir
olanlarına ?şeytan? denilmektedir. İblis (Şeytan) da cinlerdendir (18/Kehf, 50).
Onların gaybı bilmeleri sözkonusu değildir. Cinlerin ve onlarla irtibat halinde
bulunduğunu iddia eden kâhin, falcı, cinci diye anılan kimselerin gaybı bilme
iddiaları yalandan ibarettir. Bunların verdikleri haberlere dayanılarak birtakım
insanlar suçlanamaz, böyle kişilerin sözleri mahkemelerde delil olamaz; bunlar
iftiradan ibarettir.

Bu tür şahıslara gelecekle veya
kayıp eşya ile ilgili sorular yöneltmek ve cevaplarına inanmak haramdır. İslâm'a
göre, mahkemede cinlerin verdiği bilgiler değil; insan cinsinden âdil tanıkların
şâhitliği geçerlidir. Cinlerle irtibat kurmak, peygamberlerle ilgili olmak
şartıyla ve mûcize şeklinde mümkündür. Diğer insanların onlarla irtibat
kurdukları, emirleri altına aldıkları hususu, kendi iddialarından ibarettir ve
bize göre yalandır. Kur'an ve hadislerden bu işin Hz. Süleyman'a mahsus bir
mûcize olduğu anlaşılmaktadır.

Cinlerin eşyanın yerini
değiştirmeye güçleri yetse bile, Cenâb-ı Hakk'ın buna izni yoktur ve bu iş
?sünnetullah?a aykırıdır. Böyle bir şeye müsaade edilseydi, insanoğlunun tâbi
olduğu hukuk sistemi altüst olurdu. Onların canları istediği zaman şekil
değiştirmeleri de mümkün değildir. Peygamberlerin, âlimlerin veya diğer
insanların kılığına girmeleri de, Allah'ın koymuş olduğu öteden beri devam edip
gelen kanunlara aykırıdır. Böyle bir şey insanoğlunun dinini ve hukuk düzenini
bozacağından Yüce Allah tarafından buna izin verilmemiştir.[1]


[1]
A.g.e. s.-337-338.

SİHİR-BÜYÜ..
Büyünün İçyüzü.
Sözlük ve Şer'i Tanımı
Sihir Harikulade midir?.
Büyü Çeşitleri
Geçmiş Toplumlarda Büyü
Yahudilikte Büyü
Batı Dünyasında Büyü
İslam'da Büyü
Sihir; Anlam ve Mâhiyeti
Kur'an-ı Kerim'de Sihir Kavramı
Hadis-i Şeriflerde Sihir
Sihrin Tarihçesi
a- Eski Yunan ve Romalılarda Büyü
b- Bâbillilerde Büyü
c- Eski Mısır'da Sihir
d- Hz. Süleyman Döneminde Sihir
e- Hz. Peygamber Döneminde Büyü
f- Eski Türklerde Büyü
Şimdiki Türklerde
Amacı ve Hedefleri Açısından Büyü Çeşitleri 1- Ak Büyü (Koruyucu Büyü)
2- Kara Büyü
3- Aktif Büyü
4- Pasif Büyü
5- Temas Büyüsü
6- Taklit Büyüsü
Hangi Yollarla Sihir Ortaya Konulur?.
Büyünün Etkisi Var mıdır?.
Eski ve Modern Büyünün Etkisi İçin Bir Örnek Karı-Koca Arasını Ayırmak
Hârut ve Mârut Hârut ve Mârut'un Öğrettikleri Neydi?.
Hârut ve Mârut'la İlgili Tefsirlerdeki İsrâiliyat Örnekleri Hârut ve Mârut'un Kim Olduklarıyla İlgili Rivâyetler
Yeryüzüne İndirilen İki Meleğin Mâcerâsı
Hârut ve Mârut Nasıl Bir Cezâya Çarptırıldılar?.
Olayın Geçtiği Yer
Rivâyetlerin Tahlili
Cinlerin İnsanların Emrine Girmesi Mümkün müdür?.
Cinler Kaybolan Ya da Çalınan Şeyleri Bilebilir mi?.
Hz. Peygamber'e Büyü Yapıldı mı?.
Peygamberimiz'e Sihir Yapılmadığına, Yapılmışsa Tesir Etmediğine Dair Deliller
Cin; Mâhiyeti ve Hakkındaki İstismarlar, Yanlış Kabuller
Sihrin ve Büyücünün Hükmü
Ruh Çağırma
Fal ve Falcılık
Sihir/Büyü
Nazarlık, Nal, Muska vb. Kullanmak
Uğursuz Saymak
Uğurlu Saymak
Ve Günümüz
Sihir/Büyü ile İlgili Bazı Kavramlar
ŞA'BEZE-ŞA'VEZE-HOKKABAZLIK..
KEHANET-KAHİN.. Tanımı
Hz. Muhammed'in ve Davetinin Kahinlikle Bir İlgisi Yoktur
Kâhinler Yalan Uydururlar
MEDİTASYON..
ÜFÜRÜKÇÜLÜK..
MÜNECCİMLİK..
FAL-FALCILIK.. Tanımı
Kur'an ve Sünnette Fal
Burç ve Yıldız Falı
HALKA VE İP TAKMAK..
NAZAR BONCUĞU VE MUSKA TAKMAK..
Sihir Tesiri
Sihrin Çeşitleri
1- "Keldânîlerin Sihri
2- Ashâb-ı Evhamın Ve Kuvvetli Nefislerin Sihri
3- Arzdaki Ruhlardan Yardım Görerek Yapılan Sihir
4- Tahayyülât Ve Gözbağlama Denen Sihir Çeşidi
5- Çeşitli Sanat Oyunlarına Dayanarak Yapılan Aletlerin Yardımıyla Ortaya Konan Acayip İşler
6- Bazı İlaç, Ot Ve Cisimlerin Kimyevi Hassalarından İstifade Ederek Yapılan Sihir
7- Kalbi Bağlamak Sûretiyle Sihir
8- Koğuculuk, Gammazlık, Kışkırtıcılık Gibi Gizli Tezvirat, Şantaj Vs. Akla Gelebilecek Yollar
9- Çağdaş Sihir Ve İki Sûrenin Mesajı
Sihrin Hükmü
Sihri Câiz Kılan Şartlar
Sihir - Mûcize ? Keramet
Sihrin Kapasitesi
Kehânet
Kehânetin Hükmü