Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Hadis-i Şeriflerde Sihir

Hadis


Hadis-i Şeriflerde Sihir:?İçki bağımlısı, sihre inanan ve
akrabalarıyla alâkasını (sıla-i rahmi) kesen cennete giremeyecektir.?
(Hadisin bazı rivâyetlerinde
?mü'minun bi-sihrin, -sihre inanan-?geçmesine karşılık, bazılarında
?musaddıkun bi's-sihr -sihri tasdik eden-? şeklinde geçmektedir.) (Ahmed bin
Hanbel, 4/399; Ebû Ya'lâ, el-Müsned hds no: 3386; İbn Hibbân, Sahîh 7/366, 648;
Hâkim, Müstedrek 4/146)

?Düğüm atarak üzerine üfleyen kimse
sihir yapmıştır. Sihir yapan ise şirk koşmuştur. Üzerine bir şey takan kimse,
(taktığı şeye) güvenmiş olur.?
(Nesâî, Tahrîmu'd-Dem 199, 7/117)

?(Şu) Helâk edici yedi şeyden
sakının.? Dediler ki:
?Bunlar nelerdir, ey Allah'ın Rasûlü? Buyurdular ki: ?Allah'a şirk/ortak
koşmak, sihir yapmak, Allah'ın haram kıldığı canı haksız yere öldürmek, yetim
malı yemek, fâiz malı yemek, savaşta düşmandan kaçmak, kendini savunmaktan âciz
nâmuslu kadınlara zinâ iftirâsında bulunmak.? (Buhârî, Vesâyâ 23, Tıb 48,
Muhâribîn 31; Müslim, İman 38, 4; Ebû Dâvud, Vesâyâ 10, 1; Nesâî, Vesâyâ 11)

İki yahûdiden birisi, diğerine
?beraberce gidip şu peygamber'e soru soralım' dedi. Arkadaşı, ?ona peygamber
deme! Sonra senin ona peygamber dediğini duyarsa (sevincinden) dört gözlü olur'
dedi. Sonra Nebî (s.a.s.)'ye geldiler ve ona: ?Mûsâ'ya apaçık dokuz âyet
verdik? (17/İsrâ, 101) âyet-i kerimesini sordular. Bunun üzerine Rasûlullah
(s.a.s.) şöyle buyurdu: ?Allah'a hiçbir şeyi şirk/ortak koşmayın, zinâ
etmeyin, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmeyin, hırsızlık
yapmayın, sihir yapmayın, bir suçsuzu öldürmesi için devlet adamına götürmeyin,
fâiz yemeyin, iffetli bir kadına zinâ suçu isnâd etmeyin, savaştan kaçmayın ve
siz yahûdilere mahsus olmak üzere Cumartesi gününe tecâvüz etmeyin.? Bunun
üzerine o iki yahûdi, Hz. Peygamber'in iki elini ve iki ayağını öptüler. ?Senin
peygamber olduğuna şehâdet ederiz' dediler. Hz. Peygamber, ?o halde müslüman
olmaktan sizi engelleyen nedir?? buyurunca dediler ki: ?Dâvud (a.s.),
zürriyetinden bir peygamberin devamlı olarak bulunması için duâ etmiştir. Şâyet
müslüman olursak, yahûdilerin bizi öldürmelerinden korkarız. (Tirmizî, İsti'zân
33, Tefsîr Benî İsrâil 18, 16; Nesâî, Tahrîmu'd-Dem 18; İbn Mâce, Edeb 16/2)

?Dâvud Peygamber'in gecede bir saati
vardı ki, bu saatte âilesini uyandırarak şöyle derdi: ?Ey Dâvud âilesi, kalkın
ve namaz kılın. Zira bu saat öyle bir saattir ki, sâhir (sihir ve büyüyle
uğraşan) veya vergi toplayandan başkasının duâsına karşılık verilir.?
(Ahmed bin Hanbel, 4/22, 218)

?(Belîğ olan) sözlerden bir kısmı,
muhakkak sihirdir.?
(Buhârî, Tıbb 51, Nikâh 47; Müslim, Cum'a 47)

?Baykuşlarda (uğursuzluk diye) bir
şey yoktur. Yorum yapmanın en doğrusu, hayra yormadır. Göz değmesi de bir
gerçektir.? (Tirmizî, Tıbb,
hadis no: 2062; İbn Mâce, Tıbb, hadis no: 3506-3509; Ebû Dâvud, Tıb, c. 2, s.
336)

?Uğursuzluğa yorma yoktur. Dürüst
yorum, güzel söz hoşuma gider.?
(Buhârî, Tıbb 44; Müslim, Selâm 111,
112; Ebû Dâvud, Tıbb, c. 2, s. 343; Tirmizî, Siyer, hadis no: 1615; İbn Mâce, c.
2, s. 365-366)

?Fal açan ve kendisi için fal açtıran
ve kehânette bulunan ve kendisi için kehânette bulunulan ile sihir yapan ve
kendisi için sihir yaptıran kişi Bizden değildir.?
(Bezzâr, Müsned; Taberânî,
Mu'cemu'l-Evsat)

SİHİR-BÜYÜ..
Büyünün İçyüzü.
Sözlük ve Şer'i Tanımı
Sihir Harikulade midir?.
Büyü Çeşitleri
Geçmiş Toplumlarda Büyü
Yahudilikte Büyü
Batı Dünyasında Büyü
İslam'da Büyü
Sihir; Anlam ve Mâhiyeti
Kur'an-ı Kerim'de Sihir Kavramı
Hadis-i Şeriflerde Sihir
Sihrin Tarihçesi
a- Eski Yunan ve Romalılarda Büyü
b- Bâbillilerde Büyü
c- Eski Mısır'da Sihir
d- Hz. Süleyman Döneminde Sihir
e- Hz. Peygamber Döneminde Büyü
f- Eski Türklerde Büyü
Şimdiki Türklerde
Amacı ve Hedefleri Açısından Büyü Çeşitleri 1- Ak Büyü (Koruyucu Büyü)
2- Kara Büyü
3- Aktif Büyü
4- Pasif Büyü
5- Temas Büyüsü
6- Taklit Büyüsü
Hangi Yollarla Sihir Ortaya Konulur?.
Büyünün Etkisi Var mıdır?.
Eski ve Modern Büyünün Etkisi İçin Bir Örnek Karı-Koca Arasını Ayırmak
Hârut ve Mârut Hârut ve Mârut'un Öğrettikleri Neydi?.
Hârut ve Mârut'la İlgili Tefsirlerdeki İsrâiliyat Örnekleri Hârut ve Mârut'un Kim Olduklarıyla İlgili Rivâyetler
Yeryüzüne İndirilen İki Meleğin Mâcerâsı
Hârut ve Mârut Nasıl Bir Cezâya Çarptırıldılar?.
Olayın Geçtiği Yer
Rivâyetlerin Tahlili
Cinlerin İnsanların Emrine Girmesi Mümkün müdür?.
Cinler Kaybolan Ya da Çalınan Şeyleri Bilebilir mi?.
Hz. Peygamber'e Büyü Yapıldı mı?.
Peygamberimiz'e Sihir Yapılmadığına, Yapılmışsa Tesir Etmediğine Dair Deliller
Cin; Mâhiyeti ve Hakkındaki İstismarlar, Yanlış Kabuller
Sihrin ve Büyücünün Hükmü
Ruh Çağırma
Fal ve Falcılık
Sihir/Büyü
Nazarlık, Nal, Muska vb. Kullanmak
Uğursuz Saymak
Uğurlu Saymak
Ve Günümüz
Sihir/Büyü ile İlgili Bazı Kavramlar
ŞA'BEZE-ŞA'VEZE-HOKKABAZLIK..
KEHANET-KAHİN.. Tanımı
Hz. Muhammed'in ve Davetinin Kahinlikle Bir İlgisi Yoktur
Kâhinler Yalan Uydururlar
MEDİTASYON..
ÜFÜRÜKÇÜLÜK..
MÜNECCİMLİK..
FAL-FALCILIK.. Tanımı
Kur'an ve Sünnette Fal
Burç ve Yıldız Falı
HALKA VE İP TAKMAK..
NAZAR BONCUĞU VE MUSKA TAKMAK..
Sihir Tesiri
Sihrin Çeşitleri
1- "Keldânîlerin Sihri
2- Ashâb-ı Evhamın Ve Kuvvetli Nefislerin Sihri
3- Arzdaki Ruhlardan Yardım Görerek Yapılan Sihir
4- Tahayyülât Ve Gözbağlama Denen Sihir Çeşidi
5- Çeşitli Sanat Oyunlarına Dayanarak Yapılan Aletlerin Yardımıyla Ortaya Konan Acayip İşler
6- Bazı İlaç, Ot Ve Cisimlerin Kimyevi Hassalarından İstifade Ederek Yapılan Sihir
7- Kalbi Bağlamak Sûretiyle Sihir
8- Koğuculuk, Gammazlık, Kışkırtıcılık Gibi Gizli Tezvirat, Şantaj Vs. Akla Gelebilecek Yollar
9- Çağdaş Sihir Ve İki Sûrenin Mesajı
Sihrin Hükmü
Sihri Câiz Kılan Şartlar
Sihir - Mûcize ? Keramet
Sihrin Kapasitesi
Kehânet
Kehânetin Hükmü