Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Şehâdet Sözcüğünün Anlamı

Şehâdet Sözcüğünün AnlamıŞehâdet Sözcüğünün
Anlamı


?Şehâdet' veya ?şuhûd'
sözlükte, bir şeyi yerinde ve yanında gözlemektir. Bu gözleme kafa gözüyle
olabileceği gibi kalp gözüyle de olabilir.
?Şehâdet' kelimesi farklı
kullanım yerlerine göre, hazır olma, tanıklık, açık belirti, ona tanıklık etme
demektir.
Türkçe'de kullanılan ?şâhit
olma', ?şehâdette bulunma' bu anlamlardadır.
?Şehâdet ve şuhûd' Kur'an'da
?ğayb'ın karşıtı olarak kullanılmaktadır (Bakınız: Ğayb).
?Şehâdet' türevleriyle birlikte
Kur'an'da yüz altmış yerde geçmektedir. Bu türevlerden en çok kullanılan,
?şehid' (çoğulu: şühedâ), ?şâhid' (tanık olan, gözleyen), ?meşhûd' (gözlenen,
tanık olunan), ?istişhad' (tanıklık, gözleme, görerek bilip öğrenme)
kelimeleridir.
?Şehâdet' kelimesi Kur'an'da
çok geçmesine rağmen, yeterince bilinmeyen veya çok dar mânâda bilinen
kavramdır.
Kur'an'daki şu ifade dikkat
çekicidir:
?Burçları olan göğe andolsun,
o vaadedilen güne, şâhid olana (görene) ve şâhid olunana-meşhûda (görülene de).?
(85/Bürûc, 1-3).
Allah (c.c.), kendisinin hem
?ğayb' âleminin hem de ?şehâdet' âleminin âlimi olduğunu beyan ediyor (32/Secde,
6; 39/Zümer, 46; 59/Haşr, 22; 62/Cum'a, 8). İnsan Allah'tan aldığı şuur ve
işaretle, ilim veya düşünce üretebilir. Bu ilim ve düşünce sâyesinde de varlığı
ve eşyayı tanır. İnsanın kendisi ve onun ürettiği bilgi ve düşünce, Şâhid olan
Allah'ın ona verdiği bir ?şehâdet' olayıdır. O, Allah'ın kendi varlığının delili
olarak yarattığı ?şuhûd âlemindeki' bazı şeyleri görmektedir, gözlemektedir.
İnsan iman ettikçe, bunun
doğrultusunda ilmi arttıkça ve kalp gözü açıldıkça , âlemdeki Allah'ın ?şâhidlerini',
O'nun varlığını her an bilenleri, ona tanıklık edenleri daha iyi anlar. Böyle
bir insan için ?gayb'ın bir kısmı ?şâhid' olunan ?meşhûd' âlem haline gelmeye
başlar.
Aynı kökten gelen ?müşâhede';
iyice gözlemek, hisleriyle bir şeyi anlamak, bir şeyde kesin bir bilgiye
ulaşmak anlamlarına gelir. Şehâdet ise, müşâhedeye hazır olmak, nefis ve
duygularla bir şeyin varlığına şâhid olmak, ona ait bir bilgiye ulaşmak ve
sonunda bu bilgiyi açığa vurmak eylemidir.

ALLAH YOLUNDA ÖLDÜRÜLENLER.. Allah Yolunda Öldürülmek ve Şehidlik.
Allah Yolunda Öldürülenlere Şehid Denilmesi
Şehâdet, Diğer Ölümler ve Cihad
İ'LÂY-I KELİMETULLAH..
ŞEHADET..
Şehâdet Sözcüğünün Anlamı
Şehâdetin İşleyişi
Allah'ın Şehâdeti
Peygamberlerin Şâhid Oluşu.
Adâlet ve Şehâdet
Şehâdet; Anlam ve Mâhiyeti
Şehadetin İşleyişi
Allah'ın Şehâdeti
Peygamberlerin Şâhid Oluşu
Adâlet ve Şehâdet
Kelime-i Şehâdet Getirmek.
ŞEHİD..
Şehid Kelimesi
Allah'ın İsmi Olarak Şehid.
İnsanların Şâhid Olması
Allah Yolunun Şehidleri
Şehidlerin Çeşitleri
Şehidliğin Fazileti
Şehid; Anlam ve Mâhiyeti
Allah'ın İsmi Olarak Şehid
İnsanların Şâhid Olması
Allah Yolunun Şehidleri
Şehidlerin Çeşitleri
1- Dünya ve Âhiretin Şehîdi (Hükmen Şehid)
2- Âhiretin Şehid
3- Dünya Şehidi
Şehidliğin Fazileti
Kur'ân-ı Kerim'de Allah Yolunda Öldürülenler
Kur'ân-ı Kerim'de Şehid Kavramı
Allah'ın Her Şeye Şehîd Oluşu
Peygamberler de Ümmetlerine Şehîddir
Hadis-i Şeriflerde Allah Yolunda Öldürülenler (Şehidler)
Şehidlik Ruhunun Yeniden Canlanması Bir Kimsenin Şehid Olabilmesi İçin Gerekli Şartlar
Ölümü Tefekkür mü, Şehâdeti Tefekkür mü?.
Ölüm ve Şehâdet
Şehid Olmak; Ölümsüz Hayata Göz Açmak.
Şehidin Mirası Zaferdir
Şehidin Kutsallığı
Şehidin Hakkı
Şehidin Bedeni
Kutsallığın Kaynağı
Cihad ve Şehidin Sorumluluğu
Şehidin Zevk ve Sevgisi/Aşkı
Şehidin Mantığı
Şehidin Kanı
Şehidin Destanı
Şehidin Ölmezliği
Ölümsüz Şehidlerden Ölümsüz Mesajlar
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar