Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Ölümsüz Şehidlerden Ölümsüz Mesajlar

Ölümsüz Şehidlerden Ölümsüz Mesajlar

Ölümsüz
Şehidlerden Ölümsüz Mesajlar

?Muhammed'in canını elinde
tutan Allah'a yemin ederim ki, Allah yolunda cihad edip öldürülmeyi, sonra cihad
edip yine öldürülmeyi, sonra tekrar cihad edip tekrar öldürülmeyi ne kadar
isterim!? (Ümmetinin Şehidi/şâhidi Hz. Muhammed Mustafa) (s.a.s.)
?Sabran yâ âle Yâsir! İnne
mev'ıdeküm el-cenneh -Sabredin ey Yâsir âilesi! Size cennet vaad edildi!-?
(Canlı Şehid Hz. Muhammed (s.a.s.)
?Gâyemiz Allah'tır, önderimiz
Rasûlullah'tır. Anayasamız Kur'an, yolumuz cihaddır. En yüce temennîmiz Allah
yolunda şehîd olmaktır.? (Şehid Hasan el-Bennâ)
?Normal bir insanın mantığı ile
şehidin mantığı arasında büyük fark vardır. Şehid, aşk ehlidir; akıl ehli
değil!? (Şehid Mutahharî)
?Şehid verdik' demeyelim;
?şehid kazandık' diyelim. Çünkü, şehid, evet, zâhiren aramızdan ayrılıyor ama
kanı daha büyük hizmetler görüyor. Biz aşk ehliyiz, akıl ehli değil. Akıl ehli,
hayatta kalmanın bin bir yolunu hesap ederken; aşk ehli, şehâdet için bir yol
bulma sevdâsındadır. Sırf akıl ehli olanlar, dâvâları için sadece tedbir peşinde
koşarlar. Aşk ehli olanlar ise, dâvâları için önce kendilerini fedâ etmeyi göze
alırlar. Her bir müslüman, inancına aşkla bağlanmalıdır; sadece akılla
değil!? (Şehid Muhammed Hüseyin Beheştî)
?Kalem sahibi kimseler birçok
büyük işler yapabilirler. Ancak; fikirlerinin yaşaması pahasına kendilerini fedâ
etmeleri şartıyla... Fikirlerinin, kan ve canları karşılığında mânâlanması
şartıyla... ?Hak' bildikleri şeyin ?Hak' olduğunu fütur etmeden söyleyip,
gerekirse bu uğurda başlarını vermeleri şartıyla...? (Şehid Seyyid Kutub)
?Bizler, kaderin Allah'ın
elinde olduğuna inanıyoruz. Eğer benim ölümüm sizin bu zâlim mahkemenizin emri
ile değilse, hapisten çıkınca size savaşın ne olduğunu göstereceğim! Yok, eğer
ölümüm, sizin idam hükmünüzle ise, size şunu müjdeliyorum: Bizden sonra gelecek
nesil, sizin küfür nizamınızı yerle bir edecektir.? (Şehid Şükrü Mustafa)
?Dert ve gamla dolu kalbim,
özgür olmak istiyor. Pejmürde rûhum artık uçmak ve şu kara gurbet beldesinden
göçüp gitmek için yolculuk vâdisine çekmek istiyor. Gönül, varlık yükünden
kurtulup, yokluk âleminde sadece Allah'ıyla vahdete ulaşmak derdinde...? (Şehid
Mustafa Çamran)
?Bu yolda ölümle karşılaşmamız
şereftir bizim için. Zillete boyun eğmektense izzetle ölürüz! Müslüman, kula
kulluk olmayacağını bilendir. Müslüman, gâyesinin Allah'a lâyıkıyla kulluk
olduğunu bilendir. Müslüman, kolaya değil zora, sefâya değil cefâya, refaha
değil çileye, savaşa değil barışa, kötülüğe değil iyiliğe, cehenneme değil
cennete tâlip olandır.? (Şehid Şeyhmus Durgun)
?Ey İslâm dâvetçileri! Ölüm
tutkunu olun ki, size hayat bağışlansın. Sakın amelleriniz sizi aldatmasın,
aldatanlar sizi Allah ile aldatmasın. Okuduğunuz kitaplar, devam ettiğiniz
nâfileler sakın sizi aldatmasın!? (Şehid Abdullah Azzam)
?Herkes ya kan, ya da mesajı...
Ya Hüseyin ya da Zeynep olmayı... Ya öyle bir ölümü, ya da böyle bir kalımı...
seçmesi gerektiğini bilmelidir...? (Şehid Ali Şeriatî)
Eğer idamı hak etmiş olarak
Hakk'ın emri ile ipe çekiliyorsam, buna itiraz etmem haksızlıktır. Eğer bâtılın
zulmüne kurban gidiyorsam; bâtıldan merhamet dileyecek kadar alçalamam!? (Şehid
Seyyid Kutub)
?Allah'ım! Sana şükrediyorum;
şehâdet sırrını bana gösterdin. Tâ ki, tehlike döneminde ölümden korkmayayım,
aşkla tehlike denizine dalayım! Korkunç sahnelerden kaçmayayım. Tehlike ve
tehdit beni Senin yolundan saptırmasın! Şehâdeti kabul etmem, beni
özgürleştirdi. Şehidliğine dayanan böyle bir hürriyeti, hayatım pahasına hiçbir
şeye satmadım, satmayacağım.? (Şehid Mustafa Çamran)
?Cânân yolunda canım giderse /
Canıma minnet, el-Hükmü lillâh!? (Şehid Sefa Eryağan)
?Zulüm, kısmak istediği sesi
nâra yapar. Ve bazı ölüler, yaşayanlardan daha yüksek sesle konuşur.? (Boğanın
boynuzundan tutan adam, Şehid Malcolm X)
?Biz, fikir ve sözlerimiz
uğruna ölsek de; o fikir ve sözler, ruhlu birer vücut olarak kalacak; yahut da
onları kanlarımızla sulayıp canlılar, ruhlular arasında yaşatacağız.? (Şehid
Seyyid Kutub)
?Ben şehâdeti bütün nimetlere
tercih etmeye hazırım.? (Şehid Safiyyullah Efzalî)
?Yarın ben kıyâmet günüde
Allah'ın ve Peygamber'in huzuruna suçlu olarak çıkmak istemiyorum. O zaman Allah
bana: ?Ey Said, İslâm dininin hükümleri ayaklar altına alındığında sen niçin
sessiz kaldın, gücün ve imkânın olduğu halde niçin savaşmadın?' diye sorduğunda
ben ne cevap vereceğim? Cehennem zebânîleri beni sarığımdan tutup cehenneme
çektiklerinde ben ne edeceğim? Hayır! Andolsun Allah'a ki yalnız ben ve bu
elimdeki baston bile kalsa, bâtılın karşısına çıkıp kıyâm edeceğim. Şehid olana
kadar da mücâdelemden asla dönmeyeceğim. Ne ben Hz. Hüseyin'den daha makbul bir
kulum ne de siz onun ailesinden daha makbulsünüz. Ben üzerime düşeni yapmak
zorundayım. Allah'a emânet olun!? (Şehid Şeyh Said)
?Yâ Rabbi! Kanımı, günahlarım
için temizleyici kıl.? (Şehid Tekiner Tayfur)
?Şehâdet, bir çağrıdır tüm
nesillere ve çağlara!? (Şehid Metin Yüksel)
?Aziz gençlere ilân ediyorum
ki, ben şehid olmaya karar verdim. Belki de benden en son duyacağınız söz, bu
olacaktır. Her müslüman, elinden geldiğince hatta hayatı pahasına İslâm'a
dayanan şerefli, sâlih bir nizâmı yerleştirinceye kadar cihad ve mücâdeleye
devam etmelidir.? (Şehid Muhammed Bâkır es-Sadr)
?Ey Büyük Allah'ım! Benim için
şehâdet yolunu açtın ve bu toprak dünyadan soyut âleme geçebilmem için bana bir
pencere gösterdin. Bana hayatımın en lezzetli ümidini seçebilmemi ve bu yolda
bütün zorluk ve eziyetlere katlanabilmemi müyesser kıldın. Şükürler olsun Sana!?
(Şehid Mustafa Çamran)
?Biz elbette Rabbimize
döneceğiz. Beni bu değersiz dallarda asmanıza karşı pervam yoktur. Muhakkak ki
yolum İslâm ve Allah içindir.? (Şehid Şeyh Said)
?Size dinimi satmayı
reddediyorum. Dinimi cellâtlara satmaktan Allah'a sığınırım. Hiç kimsenin, sahte
dünya metâı karşılığında şehâdet tacını başımdan atmasına izin vermem!? (Şehid
Arif el-Basrî)
?Bir inanabilsem Allah'ım...
Bir inanabilsem! Ben de bu mücâhidlerden, şehîd adaylarından biri miyim acaba??
(Hama şehidlerinin liderlerinden Şehid Edip el-Kıylânî)
?Ölümü hayata tercih eden kimse
için ölümle hayat müsâvîdir. Peygamberimiz bize hak uğrunda ölmekten korkmamayı
öğretmiştir. Hiçbir şey bizi korkutamayacaktır. Ölümü hayata tercih eden bir
milletin önünde hiçbir şey duramayacaktır.? (Şehid Hasan el-Bennâ)
?Aziz şehidlerimizin meş'ale
görevi görmeleri için, aziz hâtıralarının ayakta tutulması gerekir.? (Şehid Edip
el-Kıylânî)
Güzel ölmenin sanatı, hayatı
güzel yaşamaktan geçer. Şehâdet, bir yenilgi, bir yitiri değil; bir seçimdir.

Ölümden korkmayanı, şehâdete
susamış olanı korkutabilecek bir silâh icat edilemedi, edilemeyecektir.
Ne zaman müslümanların kurtuluş
gemisi karaya oturmaya yüz tutsa, kanlarını altına pompalayarak O'nu yüzdüren ve
yüzdürecek olan şehidlerimizdir.
Şehidlik konusunda söylenmedik
söz kalmamış olabilir; ama bu konuda yapılmadık henüz pek çok eylem, icrâcısını
bekliyor. Esâsen, şehâdet makamı, ?söz?den ziyâde, ?hareket?in, ?eylem?in
meyvesi değil midir?
Yenmek başkadır, kazanmak
başka. Yenilmek başkadır, kaybetmek başka. Allah'ın askerleri savaşı kaybetse
de, zaferi kazanırlar.
Son sözü hep şehid söyler.
Çünkü o kanıyla konuşur. Fakat onun sözü, bir bakıma ilk sözdür. Her müslüman
mücâhidin ölmeden önce ölüp, şehid olmadan önce şehid olması gerekir. Canlı
şehid olamayana, canını şehid vermek nasib olmaz.
Selâm olsun tüm şehidlere,
şehid gibi yaşayan canlı şehidlere ve şehâdet duâsı ve hazırlığı yapanlara!..
?Rabbimiz! İndirdiğine iman
ettik ve Peygamber'e uyduk. Şimdi bizi şâhidlerden/şehidlerden yaz!? (Âl-i
İmrân: 3/53)

ALLAH YOLUNDA ÖLDÜRÜLENLER.. Allah Yolunda Öldürülmek ve Şehidlik.
Allah Yolunda Öldürülenlere Şehid Denilmesi
Şehâdet, Diğer Ölümler ve Cihad
İ'LÂY-I KELİMETULLAH..
ŞEHADET..
Şehâdet Sözcüğünün Anlamı
Şehâdetin İşleyişi
Allah'ın Şehâdeti
Peygamberlerin Şâhid Oluşu.
Adâlet ve Şehâdet
Şehâdet; Anlam ve Mâhiyeti
Şehadetin İşleyişi
Allah'ın Şehâdeti
Peygamberlerin Şâhid Oluşu
Adâlet ve Şehâdet
Kelime-i Şehâdet Getirmek.
ŞEHİD..
Şehid Kelimesi
Allah'ın İsmi Olarak Şehid.
İnsanların Şâhid Olması
Allah Yolunun Şehidleri
Şehidlerin Çeşitleri
Şehidliğin Fazileti
Şehid; Anlam ve Mâhiyeti
Allah'ın İsmi Olarak Şehid
İnsanların Şâhid Olması
Allah Yolunun Şehidleri
Şehidlerin Çeşitleri
1- Dünya ve Âhiretin Şehîdi (Hükmen Şehid)
2- Âhiretin Şehid
3- Dünya Şehidi
Şehidliğin Fazileti
Kur'ân-ı Kerim'de Allah Yolunda Öldürülenler
Kur'ân-ı Kerim'de Şehid Kavramı
Allah'ın Her Şeye Şehîd Oluşu
Peygamberler de Ümmetlerine Şehîddir
Hadis-i Şeriflerde Allah Yolunda Öldürülenler (Şehidler)
Şehidlik Ruhunun Yeniden Canlanması Bir Kimsenin Şehid Olabilmesi İçin Gerekli Şartlar
Ölümü Tefekkür mü, Şehâdeti Tefekkür mü?.
Ölüm ve Şehâdet
Şehid Olmak; Ölümsüz Hayata Göz Açmak.
Şehidin Mirası Zaferdir
Şehidin Kutsallığı
Şehidin Hakkı
Şehidin Bedeni
Kutsallığın Kaynağı
Cihad ve Şehidin Sorumluluğu
Şehidin Zevk ve Sevgisi/Aşkı
Şehidin Mantığı
Şehidin Kanı
Şehidin Destanı
Şehidin Ölmezliği
Ölümsüz Şehidlerden Ölümsüz Mesajlar
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar