Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Allah'ın İsmi Olarak Şehid

AllahAllah'ın İsmi
Olarak Şehid:


Allah'ın güzel isimlerinden (Esmâu'l-Hüsnâ'dan)
biri de ?Şehîd'dir. Allah'ın ismi olarak Şehid, kendisinden hiç bir şey
saklanamayan, her şeye şâhid, ve hiç bir şeyi unutmayan demektir. Şâhit olma,
bir şeyin bizzat yanında hazır olmayı hatırlatır. Allah ğaybı ve gizli-açık her
şeyi bilmesiyle ?Alîm-Bilen', her şeyden haberdar olmasıyla ?Habîr-haberi olan',
açık ve ğayb olan şeylere şâhid olması açısından da Şehiddir. Aslında Allah
(c.c.) her şeyi bilir ve her şeye mutlak anlamda şâhiddir. İnsanlar bir şeyi,
ancak ona ulaştıklarında, o şey kendileri için hazır olduğu zaman bilirler, ona
şâhitlik ederler. Allah ise, insanlar için hazır olmayan, insanların bilmediği
her şeye de ?şâhid' olan, onları olduğu gibi bilendir.
Kur'an'ın haber verdiğine göre
Allah (c.c.) kendinden başka tanrı (ilâh) olmadığına ?şehâdet ettiği gibi
melekler ve ilim sahibi kimseler de buna şâhitlik ederler.[1]
O, kullarının işlerine, meselâ münafıkların yalancı olduklarına şâhitlik eder.[2]
Rabbimiz, şeytanları ve onların yardımcılarını kâinatın yaratılmasına şâhit
tutmamıştır.[3]

Şehâdetin en büyüğü Allah'a ait
olandır. Bu O'nun tarafından bilinen şeydir, ya da O'nun bildirdiği şeylerdir.[4]
Allah, hem şehâdet âlemini, hem de ğayb âlemini bilir. O, hepsinin şâhididir.[5]
?Şehid' kelimesi yirmi kadar âyette Allah (c.c.) hakkında kullanılır. ?Allah her
şeye şehiddir, -şâhiddir-? veya ?şehîd olarak Allah yeter? şeklinde sık sık
geçmektedir. Şu âyetlerde bunun örneklerini görmekteyiz:
?Allah, muhakkak Kıyamet
günü onların arasını açacak, hükmünü verecektir. Şüphesiz Allah her şeye
şehiddir.? (Hacc: 22/17)
?Rabbin sana yeterli değil
mi? Şüphesiz O her şeye ?şehiddir.? (Fussilet: 41/53).
?Allah, benimle sizin
aranızda ?şehid' olarak yeter. Şüphesiz ki O kullarının yaptığından
haberdardır.? (İsrâ: 17/96)
Allah Teâlâ, kullarının yaptığı
her şeye şehid-tanık olduğunu haber veriyor.[6]
Yüce Allah, bir âyette de kendisi hakkında çoğul olarak ?şâhidîn-şâhitler'
demektedir. Rabbimiz kendisi hakkında bazen ?Biz' zamirini kullanmaktadır.
?Biz onların hükümlerine şehid-şâhitler idik? (Enbiyâ: 21/78) âyetinde de bu
durum söz konusudur.
Hz. Muhammed (s.a.s.) de
?şehid' sıfatıyla anılmaktadır. Çünkü O, hem kendi ümmeti için, hem bütün
insanlar için bir ?şâhid' olarak görevli kılınmıştır. O'na inanan mü'minler de
insanlar üzerine ?şehid' olmaktadırlar.
?Size bundan önce müslüman
ismini O verdi. Bunun sebebi, Rasûl sizin üzerinize, sizler de insanlar üzerine
?şehid' (tanık) olasınız diye.? (Hacc: 22/78)[7][1]
Âl-i İmrân: 3/18.
[2]
Münâfıkûn: 63/1.
[3]
Kehf: 18/51.
[4]
En'âm: 6/19.
[5]
Secde: 32/6; Zümer: 39/36; Haşr: 59/22.
[6]
Âl-i İmrân: 3/98.
[7]
Ayrıca bkz. Nisâ: 4/41; Fetih: 48/8. Hüseyin K. Ece, İslam'ın Temel
Kavramları, Beyan Yayınları: 614-615. Ahmet Kalkan, İslam Akaidi: 375-376.

ALLAH YOLUNDA ÖLDÜRÜLENLER.. Allah Yolunda Öldürülmek ve Şehidlik.
Allah Yolunda Öldürülenlere Şehid Denilmesi
Şehâdet, Diğer Ölümler ve Cihad
İ'LÂY-I KELİMETULLAH..
ŞEHADET..
Şehâdet Sözcüğünün Anlamı
Şehâdetin İşleyişi
Allah'ın Şehâdeti
Peygamberlerin Şâhid Oluşu.
Adâlet ve Şehâdet
Şehâdet; Anlam ve Mâhiyeti
Şehadetin İşleyişi
Allah'ın Şehâdeti
Peygamberlerin Şâhid Oluşu
Adâlet ve Şehâdet
Kelime-i Şehâdet Getirmek.
ŞEHİD..
Şehid Kelimesi
Allah'ın İsmi Olarak Şehid.
İnsanların Şâhid Olması
Allah Yolunun Şehidleri
Şehidlerin Çeşitleri
Şehidliğin Fazileti
Şehid; Anlam ve Mâhiyeti
Allah'ın İsmi Olarak Şehid
İnsanların Şâhid Olması
Allah Yolunun Şehidleri
Şehidlerin Çeşitleri
1- Dünya ve Âhiretin Şehîdi (Hükmen Şehid)
2- Âhiretin Şehid
3- Dünya Şehidi
Şehidliğin Fazileti
Kur'ân-ı Kerim'de Allah Yolunda Öldürülenler
Kur'ân-ı Kerim'de Şehid Kavramı
Allah'ın Her Şeye Şehîd Oluşu
Peygamberler de Ümmetlerine Şehîddir
Hadis-i Şeriflerde Allah Yolunda Öldürülenler (Şehidler)
Şehidlik Ruhunun Yeniden Canlanması Bir Kimsenin Şehid Olabilmesi İçin Gerekli Şartlar
Ölümü Tefekkür mü, Şehâdeti Tefekkür mü?.
Ölüm ve Şehâdet
Şehid Olmak; Ölümsüz Hayata Göz Açmak.
Şehidin Mirası Zaferdir
Şehidin Kutsallığı
Şehidin Hakkı
Şehidin Bedeni
Kutsallığın Kaynağı
Cihad ve Şehidin Sorumluluğu
Şehidin Zevk ve Sevgisi/Aşkı
Şehidin Mantığı
Şehidin Kanı
Şehidin Destanı
Şehidin Ölmezliği
Ölümsüz Şehidlerden Ölümsüz Mesajlar
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar